Úvodní stránka > Posuzování a ověřování shody vojenské letecké techniky

Posuzování a ověřování shody vojenské letecké techniky

Činnost Úřadu u dodavatelů vojenské letecké techniky

Mezi úkoly, které Úřad plní z pověření rezortu MO, patří posuzování a ověřování technické způsobilosti vojenské letecké techniky.

Uvedená činnost je prováděna na základě dohody o spolupráci při výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví (dohoda), kterou Úřad uzavřel s Odborem vojenského letectví SDK MO (OVL SDK MO). Na základě této dohody vydává OVL SDK MO vybraným zaměstnancům Úřadu (pověření pracovníci MO) pověření, které je opravňuje vydávat osvědčení o provozní způsobilosti a o uvolnění do provozu. Cílem dohody je vymezit spolupráci při činnostech souvisejících s plněním úkolů pověřeného pracovníka MO u držitelů osvědčení MO (výrobců vojenské letecké techniky).

Mezi činnosti, které pověření pracovníci MO ve prospěch OVL SDK MO provádějí, patří:

  • Dozorování zkoušek prováděných v rámci schvalování nebo uznávání typu vojenské letecké techniky.
  • Posuzování a ověřování způsobilosti výrobku vojenské letecké techniky k létání.
  • Posuzování a ověřování způsobilosti vojenské letadlové části nebo zařízení k létání a vydávání osvědčení o uvolnění do provozu.
  • Posuzování a ověřování způsobilosti vojenského leteckého pozemního zařízení k zajištění letového provozu a vydávání osvědčení o provozní způsobilosti.
  • Posuzování a klasifikování konstrukčních změn, odchylek a neshod u vojenské letecké techniky. Nevýznamné konstrukční odchylky, výjimky a změny schvaluje, k významným se vyjadřuje.
  • Zjišťování, zda systém managementu jakosti držitelů osvědčení MO zajišťuje požadovanou jakost vojenské letecké techniky.

Další oblastí spolupráce na základě dohody je součinnost při tvorbě právních předpisů, technických norem a dokumentů vztahujících se k problematice vojenského letectví a spolupráce při výměně informací na úseku obranné standardizace, katalogizace, státního ověřování jakosti a na úseku vojenského letectví.


Nahoru