Home page > OSSOJ

OSSOJ

Odbor strategie státního ověřování jakosti


Odbor strategie státního ověřování jakosti (OSSOJ) zabezpečuje v rámci České republiky úkoly související s prováděním státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. V orgánech NATO zastupuje Českou republiku ve výboru AC/327 NATO, který má v působnosti oblast státního ověřování jakosti a v jeho subvýborech a pracovních skupinách. Je odborným orgánem pro výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu. Metodicky řídí dva odbory státního ověřování jakosti, které plní úlohu orgánů zabezpečujících vlastní výkon státního ověřování jakosti.


Na základě obecně závazných právních předpisů OSSOJ:

 • zpracovává koncepční a normotvorné materiály pro utváření státní politiky ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu,
 • zpracovává dohody o vzájemném uznávání a provádění státního ověřování jakosti s příslušnými orgány NATO, obdobnými úřady nebo orgány členských států NATO nebo obdobnými úřady nebo orgány jiných států, nebo dohody o provádění státního ověřování jakosti na konkrétní výrobky nebo služby s odběrateli, pokud s nimi nemá uzavřenou dohodu o uznávání a provádění státního ověřování jakosti,
 • zpracovává vnitrostátní smluvní dokumenty o vzájemné spolupráci s mimoresortními státními orgány při zabezpečení a realizaci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu,
 • realizuje správní řízení k žádostem odběratelů o státní ověřování jakosti, v rámci toho rozhoduje o provádění a o rozsahu státního ověřování jakosti u daných výrobků a služeb,
 • provádí audity jakosti, při kterých zjišťuje, zda systém jakosti dodavatele nebo jakost jeho procesů a nebo jakost výrobku jím vyráběného nebo služby jím poskytované, splňují požadavky odběratele stanovené ve smlouvě s dodavatelem,
 • na základě žádosti odběratelů řeší provádění státního ověřování jakosti v zahraničí jeho vyžádáním u obdobného úřadu nebo orgánu příslušného státu,
 • řeší žádosti obdobných úřadů nebo orgánů o provedení státního ověřování jakosti u českých dodavatelů,
 • podílí se na činnosti řady mimoresortních orgánů zabývajících se problematikou jakosti;
 • metodicky řídí odbornou činnost zástupců pro státní ověřování jakosti při provádění konečné kontroly a odborného dozoru nad jakostí a při jejich přerušení a obnovení,
 • řídí a zabezpečuje součinnost s SSHR na úseku výkonu státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv ve vazbě na zákon č. 241/2000 Sb., vyhlášku SSHR č. 498/2000 Sb. a uzavřenou „Dohodu mezi Úř OSK SOJ a SSHR o spolupráci při výkonu státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv a v oblasti obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti,
 • řídí a zabezpečuje součinnost s odborem vojenského letectví MO při přípravě a výkonu státní správy v oblasti vojenského letectví ve vazbě na zákon č. 49/1997 Sb., zákon č. 219/1999 Sb., a navazující dokumenty,
 • vydává, distribuuje a eviduje interní směrnice, metodické pokyny, pomůcky, studijní a další materiály.

Z pověření Ministerstva obrany OSSOJ:

 • vytváří koncepci státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany České republiky a tuto v rámci Ministerstva obrany realizuje,
 • zabezpečuje výstavbu a řízení systému státního ověřování jakosti dodávek výrobků a služeb do resortu Ministerstva obrany,
 • zpracovává interní normativní akty Ministerstva obrany upravující oblast státního ověřování jakosti výrobků a služeb a posuzuje interní normativní akty Ministerstva obrany dotýkající se státního ověřování jakosti na jednotlivých úsecích jeho působnosti,
 • posuzuje návrhy podmínek zadání veřejných zakázek a návrhy smluv z hlediska státního ověřování jakosti a uplatňuje do nich cestou organizačních složek resortu Ministerstva obrany, pověřených pořizováním majetku, požadavky na dodavatele nutné pro vytvoření podmínek k provedení státního ověřování jakosti,
 • spolupracuje s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu - poskytuje informace, odborné konzultace a provádí odborné semináře k systému managementu jakosti podle českých obranných standardů a k plnění požadavků na státní ověřování jakosti ze strany tuzemských i zahraničních odběratelů (finálních dodávek, subdodávek). Dále u jednotlivých asociovaných podniků obranného průmyslu provádí audity systému jakosti podle českých obranných standardů,
 • řídí provádění kontrol výrobní a technologické připravenosti dodavatelů mobilizačních dodávek, které jsou realizovány na základě požadavku resortu Ministerstva obrany.

Nahoru